Kotlin: deklarovat typ proměnných explicitně?

Poté, co jsem dopsal blog o dojmech z Kotlinu, napadla mě ex-post ještě jedna myšlenka k tématu, jestli uvádět typ proměnné explicitně nebo ne: jaký bude výsledný kód po kompilaci? Pojďme udělat experiment. Vezměme tentýž zdroják, jednou s automatickými typy proměnných, podruhé s explicitně uvedenými typy. Nechme ho zkompilovat a výsledek dekompilujme do Javy. Bude ve výsledku nějaký rozdíl?

Pro účely pokusu použijme již zmíněnou ukázku pro získání stručného výpisu příspěvku. Nejprve s automatickými typy proměnných:

fun parseSummary(src: String): String {
  val doc = Jsoup.parseBodyFragment(src)
  val body = doc.body()
  val p = body.select("p").first()
  var retval = p?.text() ?: Jsoup.clean(src, Whitelist.none())
  if (retval.isNotEmpty()) {
    retval = retval.trim()
  }
  return retval
}

A s explicitně uvedenými typy:

fun parseSummary2(src: String): String {
  val doc: Document = Jsoup.parseBodyFragment(src)
  val body: Element = doc.body()
  val p: Element? = body.select("p").first()
  var retval : String = p?.text() ?: Jsoup.clean(src, Whitelist.none())
  if (retval.isNotEmpty()) {
    retval = retval.trim()
  }
  return retval
}

Zdroják byl zkompilován přímo v Android Studiu, jako dekompilátor jsem použil CFR verzi 0.131.

Ještě pro úplnost, zdroják využívá knihovnu Jsoup pro zpracování HTML.

Hypotéza: zdroják s explicitně uvedenými typy bude zkompilován efektivněji, explicitně uvedené typy pomohou kompilátoru lépe s typy pracovat.

Výsledek? Nejprve s automatickými typy:

@NotNull
public static final String parseSummary(@NotNull String src) {
  Object retval;
  Intrinsics.checkParameterIsNotNull((Object)src, (String)"src");
  Document doc = Jsoup.parseBodyFragment((String)src);
  Element body = doc.body();
  Element p = body.select("p").first();
  Object object = p;
  if (object == null || (object = object.text()) == null) {
    object = Jsoup.clean((String)src, (Whitelist)Whitelist.none());
  }
  Object object2 = retval = object;
  Intrinsics.checkExpressionValueIsNotNull((Object)object2, (String)"retval");
  CharSequence charSequence = (CharSequence)object2;
  if (charSequence.length() > 0) {
    charSequence = retval;
    retval = StringsKt.trim((CharSequence)charSequence).toString();
  }
  Object object3 = retval;
  Intrinsics.checkExpressionValueIsNotNull((Object)object3, (String)"retval");
  return object3;
}

A s explicitně uvedenými typy:

@NotNull
public static final String parseSummary2(@NotNull String src) {
  Intrinsics.checkParameterIsNotNull((Object)src, (String)"src");
  Document document = Jsoup.parseBodyFragment((String)src);
  Intrinsics.checkExpressionValueIsNotNull((Object)document, (String)"Jsoup.parseBodyFragment(src)");
  Document doc = document;
  Element element = doc.body();
  Intrinsics.checkExpressionValueIsNotNull((Object)element, (String)"doc.body()");
  Element body = element;
  Element p = body.select("p").first();
  Object object = p;
  if (object == null || (object = object.text()) == null) {
    String string = Jsoup.clean((String)src, (Whitelist)Whitelist.none());
    object = string;
    Intrinsics.checkExpressionValueIsNotNull((Object)string, (String)"Jsoup.clean(src, Whitelist.none())");
  }
  Object retval = object;
  CharSequence charSequence = (CharSequence)retval;
  if (charSequence.length() > 0) {
    CharSequence charSequence2 = charSequence = retval;
    if (charSequence2 == null) {
      throw new TypeCastException("null cannot be cast to non-null type kotlin.CharSequence");
    }
    retval = StringsKt.trim((CharSequence)charSequence2).toString();
  }
  return retval;
}

Podíváme-li se na výsledek, zjistíme, že zdroják s explicitně uvedenými typy obsahuje více defenzivních kontrol na null a používá více pomocných proměnných. Vypadá tedy méně efektivně než s automatickými typy.

Experiment hypotézu nepotvrdil, naopak ji úspěšně vyvrátil. Zdá se tedy, že automatický typ proměnné usnadňuje nejen psaní, ale i kompilaci.

Tagy: Java, Programování, Kotlin

Tento web bude tebe a tvůj počítač krmit piškotkami, jelikož a protože je to slušný web a jako takový ví, že je potřeba návštěvu řádně pohostit, aby se u nás cítila dobře. Užíváním tohoto webu potvrzuješ, že netrpíš mentální anorexií, nedržíš žádnou obskurní dietu a že můžeš piškotki do sebe cpát kdykoli a v jakémkoli množství. Více informací...